【Facebook】劉紫康之前去咗獻主會溥仁小學出席分享會

2021-06-30
Community In Action 專訪
有片睇!有片睇!香港武術運動員劉紫康之前去咗獻主會溥仁小學出席分享會,同小四嘅學生分享做運動員嘅心得同挑戰。習武16年嘅阿康仲話武術對佢嘅人生有好大嘅影響